Dashboards energieverbruik onderwijs en retailvastgoed in gebruik

Aarde handen die aarde vasthouden

Voor de zomer lanceerde het CBS twee dashboards over energieverbruik. Inmiddels staan de eerste resultaten online. Zo is er nu een dashboard over het energieverbruik van onderwijs, en het verbruik van retailvastgoed.

Ze zijn onderdeel van het programma Verbetering Informatie-Voorziening EnergieTransitie (VIVET), dat in 2019 startte. Verschillende organisaties werken daarin samen aan eenduidige data voor de energietransitie.

Energieverbruik

Om de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vorm te geven is veel gedetailleerde informatie nodig over energieverbruik. Het VIVET-programma vult de kennis hiaten in de bestaande informatiesystemen op. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaven opdracht voor VIVET.

Het CBS, het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken mee aan het initiatief. Ook andere maatschappelijke organisaties zoals de Dutch Green Building Council werken samen.

Urgent en complex

“Met de energietransitie en de klimaatafspraken van Parijs staat Nederland voor een grote opgave, die veel verschillende sectoren raakt. De omvang van de informatiebehoefte is dan ook groot en divers”, zegt Krista Keller. Zij is VIVET-projectleider van het CBS.

“Om het project behapbaar te houden focussen we in eerste instantie op de gebouwde omgeving en hernieuwbare elektriciteit. Dat is een urgent en complex onderwerp met veel belanghebbenden. Daarbinnen was de informatievoorziening vooral beperkt rondom warmte en utiliteitsbouw. Dat laatste zijn de bouwwerken die voor bedrijfs- of maatschappelijke activiteiten worden gebruikt, zoals kantoren, winkels en scholen.”

Data en dashboards

De looptijd van het VIVET-project is vooralsnog drie jaar. “Inmiddels hebben we de eerste resultaten opgeleverd, waaronder dashboards over het energieverbruik van onderwijs- en retail gebouwen”, zegt Keller. “De data zijn de kern van het project. Die kunnen onder bepaalde voorwaarden door andere onderzoekers gebruikt worden.”

De dashboards maken de data voor verschillende gebruikers makkelijk toegankelijk. Eerder ontwikkelde het CBS ook een dashboard langdurige zorg. “De energietransitie verandert de vraag naar data. Er is vooral behoefte aan informatie over energieverbruik in de utiliteitsbouw en op laag regionaal niveau”, vertelt Annemiek Kremer, senior onderzoeker energiestatistieken van het CBS. “Dat is erg complex om in kaart te brengen. In de Basisadministratie Adressen en Gebouwen – waar alle gebouwen in Nederland in vermeld staan – kunnen we specifieke functies zoals winkels, scholen en zorginstellingen niet onderscheiden. Samenwerking met de sectoren is dus essentieel om aanvullende databronnen en de juiste afbakening van de populatie te vinden. De cijfers die we publiceren voldoen uiteraard aan de strikte privacy normen van het CBS. Daarin zijn geen individuele panden of ondernemers te onderscheiden.”

Privacynormen

Voor de retail maakte het CBS bijvoorbeeld gebruik van een databestand van Locatus, dat gedetailleerde informatie bevat over retaillocaties in Nederland. “De onderverdeling naar gebouwtypen moet aansluiten bij de praktijk. Daarbij houden we rekening met de verschillen in energieverbruik. Voedselspeciaalzaken hebben we daarom bijvoorbeeld verder onderverdeeld in onder andere bakkers, visspeciaalzaken en slagers, en poeliers. De cijfers die we publiceren voldoen uiteraard aan de strikte privacy normen van het CBS. Daarin zijn geen individuele panden of ondernemers te onderscheiden. Maar ze laten wel zien hoeveel gas en elektriciteit in totaal door bijvoorbeeld bakkers of viswinkels in een bepaalde gemeente wordt verbruikt. Daarbij maken we ook onderscheid naar klassen van oppervlakte en bouwjaar van de panden”, aldus Kremer.

Monitoren en benchmarken

Martin Mooij is manager Deltaplan duurzame renovatie en Certificering bij de Dutch Green Building Council (DGBC). Deze maatschappelijke onderneming zet zich in voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Deze informatie is zeer belangrijk voor de sectoren om te kunnen verduurzamen. Het geeft een nulmeting van wat op dit moment de stand van zaken is.”

“Ook kunnen ondernemers, beleggers en instellingen zichzelf benchmarken: hoe doen zij het ten opzichte van anderen in hun sector die eenzelfde soort panden hebben? Een bakker kan bijvoorbeeld zelf zijn energieverbruik vergelijken met het gemiddelde energieverbruik van andere bakkers met een vergelijkbaar gebouw in Nederland.”

Lees ook:
  • Nederlandse doorbraak in energiezuinige kunstmatige intelligentie
  • Buyer’s Guide to Modern Web-Scale Backup & Recovery

Gerelateerde berichten...

X