De cloud nadert ziekenhuizen / Maar laat zicht vrij op de on-premise realiteit

Ziekenhuizen in Nederland staan qua ICT al enige tijd op een kruispunt. De beperkingen van de nagenoeg volledige private infrastructuur eisen steeds meer hun tol. Tegelijkertijd is een complete overstap naar de cloud een illusie. Lang niet alle applicaties lenen zich voor die realiteit. En wat te denken van de privacy-issues die een dergelijke overstap bemoeilijken. Maar wat dan? De juiste afslag leidt naar een hybride infrastructuur.

De route naar een hybride infrastructuur voor ziekenhuizen verloopt langs de as van de applicaties – verSaaSing (Software-as-a-Service). Steeds meer ziekenhuizen nemen bouwstenen van de cloud infrastructuur – capaciteit, resources en functionaliteit – af bij aanbieders van managed services. Toch is dit concept vrij nieuw voor ziekenhuizen. Op zich niet zo vreemd als we bedenken dat een gemiddeld ziekenhuis met ongeveer 5000 medewerkers een slordige 500 applicaties heeft draaien. Van die enorme hoeveelheid aan applicaties is 90 procent niet klaar voor de cloud, zelfs niet op korte termijn. Ondertussen wordt ook in ziekenhuizen op nieuwe manieren gewerkt. Een groot deel van de medewerkers werkt al mobiel of gaat dat binnenkort doen. Ook de interacties tussen huizen onderling en met ketenpartners vereisen steeds grotere flexibiliteit en snelheid. Er blijft een spanningsveld tussen wat er traditioneel aan ICT-ondersteuning wordt aangeboden in een huis aan de medewerkers en het ecosysteem, en wat ze optimaal gefaciliteerd zouden moeten krijgen naar de toekomst toe. Dit zal de komende vijf jaar onherroepelijk leiden tot een kanteling. Daarom moeten ziekenhuizen nu al een antwoord formuleren op de vraag waar ze over een aantal jaren willen staan.

Use cases

Het CAMCUBE platform wordt nu nog veel ingezet in een on-premise situatie. Toch kan de overstap naar gedifferentieerde manieren om applicaties te gebruiken in één keer worden gemaakt met de CAMCUBE PaaS ST, oftewel Platform-as-a-Service Single Tenant. Dit is mogelijk omdat CAM IT Solutions de afgelopen vijf jaar de verschillende manieren waarop (zorg)medewerkers in een ziekenhuis applicaties gebruiken zorgvuldig in kaart heeft gebracht. In totaal zijn er achttien verschillende van deze zogeheten ‘use cases’ gedefinieerd. Deze bestrijken alle mogelijke manieren van werken, van traditionele tot nieuw – binnen een ziekenhuis. Van de beeldschermwerkplek tot aan het medische tablet wordt de groeiende behoefte aan meer flexibiliteit, hogere snelheid, betrouwbaarder security en privacy en nog enkele andere zaken adequaat ondervangen. Ziekenhuizen zullen de aansluiting bij de nieuwe wereld van cloud en hybride architectuur moeten vormgeven met respect voor de on-premise realiteit die er nog is en die er voorlopig ook nog wel zal zijn. Met name privacygevoelige gegevens kunnen niet zonder meer naar de cloud. Denk aan real-time 3D beelden van een echografie of van een radioloog.

Hybride cloud-platform

Zoals gezegd is een complete overstap naar de cloud op korte termijn een illusie voor ziekenhuizen. Niet alleen vanwege privacy-issues, maar grotendeels omdat teveel applicaties zich daar nog niet voor lenen. Het mooie is dat de CAMCUBE PaaS ST een hybride cloud-platform is. Het faciliteert iedere workload, of die nu on-premise draait of via de cloud. Dat geldt ook voor workloads die via verouderde systemen lopen. Nu loopt nog zo’n 90 procent van die workloads on-premise. Wanneer het datacenterdeel al gekoppeld is aan de cloud , is bij een nieuwe heroriëntering van bijvoorbeeld het EPD de keuze gemakkelijker om over te stappen naar het EPD als cloud-dienst. Dat kan dan als een volledige dienst, of via externe hosting, zodat het ziekenhuis daar niet meer de eigen capaciteit op kwijt hoeft. Al deze opties en mogelijkheden zijn al ingeregeld in de CAMCUBE PaaS ST.

Geen eigendom

Anders dan bij het Platform on-Premise (PoP) is het Platform-as-a-Service (PaaS) een exploitatiemodel. Bij de on-premise variant staan de componenten in het ziekenhuis en zijn eigendom van dat ziekenhuis. Ook het beheer wordt in meer of mindere mate door het ziekenhuis verzorgd. Bij PaaS wordt het platform afgenomen als een dienst. Dat betekent dat de componenten geen eigendom meer zijn van het ziekenhuis. De exploitatie van het platform wordt volledig verzorgd door CAM. Aangezien alles als een dienst wordt verzorgd, heeft het ziekenhuis hier letterlijk geen zorg meer aan. Op basis van vaste kengetalen, zoals aantal gebruikers, aantal applicaties en hoeveelheid gebruikte capaciteit, betaalt het ziekenhuis een maandelijkse factuur. Daarbij is dan werkelijk alles inbegrepen: inrichting, het dagelijkse beheer, het oplossen van storingen, het verzorgen van de upgrades en de innovatie en ontwikkeling. Aan het einde van het contract gaat het eigendom over naar het ziekenhuis, zonder dat daar extra voor hoeft te worden betaald. Deze nieuwe manier van dienstverlening rekent af met onheldere randvoorwaarden over eigendom en zeggenschap.

Single tenant

Voor de on-premise onderdelen en voor de cloud gebaseerde applicaties is de CAMCUBE PaaS ST een always-on en always-up-to-date platform. Van alle applicaties is gegarandeerd de laatste versie 24×7 beschikbaar. De werkvloer moet er zeker van zijn dat ze met up-to-date applicaties werken, zodat er geen onverwachte versieconflicten ontstaan en er geen gaten vallen in de security, privacy of andere regelgeving. Bovendien heeft het ziekenhuis als ‘single tenant’ volledige controle over hun applicaties en data. De ingehuurde servercapaciteit is 100 procent toegewijd aan dat ene ziekenhuis. Niemand anders kan daarbij.

Goede mix

Natuurlijk wordt de dienstverlening niet alleen maar geëvalueerd op onderbuikgevoel. Evenmin wordt dat uitsluitend gedaan aan de hand van lange lijsten met rapportages van de KPI’s. Onder de zeven zekerheden die de tevredenheid veiligstellen, ligt een uitvoerige lijst van criteria. Deze gaan meer over de techniek en functionaliteit van het platform en de dienstverlening. Aan iedere business-rationale zijn vervolgens weer meetbare en inzichtelijke criteria gekoppeld. Ook deze worden naar de klant toe volledig transparant gemaakt. Op deze manier wordt de dienstverlening in een goede mix tussen de SLA, de KPI’s en de XLA over de hele breedte tegen het licht gehouden.

Innovatie-as-a-Service

De zevende zekerheid, innovatie, kent enkele randvoorwaarden. Om te beginnen moeten er nieuwe technologische mogelijkheden op de markt komen. Daarnaast moet ook iedere innovatie voldoen aan wet- en regelgeving en moet security er ‘by-design’ in zijn opgenomen. Wat de platformontwikkeling van de CAMCUBE PaaS ST betreft moet innovatie aansluiten bij de roadmap van het ziekenhuis. Wel zijn veel van de ingebedde use cases nu al een projectie naar de toekomst.
Een goed voorbeeld is de use case van de medicijnkar onder de COW (Computer-On-Wheels). In deze mobiele werkplek zijn de medicijnen verenigd met de directe toegang tot patiëntinformatie over de medicatie. Hier vandaan verwerken artsen en verpleegkundigen de validatie en uitgifte van medicijnen. In de huidige praktijk gebruikt nog maar een handjevol ziekenhuizen deze oplossing, maar dat zullen er in de nabije toekomst meer worden. Aangezien die medicijnkar al in de lijst staat van de use cases, kan het direct worden ingezet wanneer een ziekenhuis aangeeft daar klaar voor te zijn. Daartoe is nog slechts enige lokale inrichting nodig, zoals welk type COW en dergelijke.

Roadmaps

Vier keer per jaar houdt CAM bij hun PaaS ST klanten een Q-sessie. Die Q staat voor ‘Quarterly’, maar kan net zo goed staan voor ‘Quality’. Tijdens die sessies nemen beide partijen met elkaar door wat er op hun respectievelijke roadmaps staat. Bij een mismatch wordt eerst gekeken of het iets specifieks betreft voor dat ene ziekenhuis, of dat het gaat om iets dat een trend is of gaat worden voor alle ziekenhuizen in Nederland. In dat laatste geval wordt het direct in de roadmap van CAM opgenomen. Deze roadmaps hebben geen technische insteek, maar zijn sterk gekoppeld aan de functionaliteit van gebruikers in relatie tot applicaties. Dankzij deze combinatie kan CAM voor iedere use case SMART de randvoorwaarden in kaart brengen: deze use case heeft dit device nodig voor dit type gebruiker met deze soort applicaties. Kortom, de verzameling aan use cases blijft zich ontwikkelen en wordt voortdurend gefinetuned.

Meer use cases

Van de achttien use cases die beschikbaar zijn in de CAMCUBE gebruikt ieder ziekenhuis er ongeveer vier of vijf. Dat zijn de meest voorkomende use cases, zoals de roaming werkplek en de roaming beeldwerkplek. CAM streeft ernaar om meer use cases generiek te maken binnen ziekenhuizen. Denk bijvoorbeeld aan de informatieborden die overal in het ziekenhuis staan of hangen, zoals de roosters voor de verschillende operatiekamers of de algemene informatieborden voor patiënten of bezoekers. Die worden nu vaak nog separaat ingeregeld, met eigen systeempjes, eigen security en eigen informatiestromen. Veel ziekenhuizen beschouwen dit niet als onderdeel van ICT. Of wat te denken van het gebruik van smartphones, wat binnen veel ziekenhuizen nog beperkt blijft tot een beetje e-mail. Iets wat bovendien lang niet altijd voldoende veilig is ingericht. Wanneer deze en andere situaties als een use case worden ingericht, in plaats van met allerhande puntoplossingen, zal het niet alleen veel veiliger zijn maar bovendien vele malen overzichtelijker, gemakkelijker en goedkoper.

Met de CAMCUBE PaaS ST verzekert ieder ziekenhuis zich van betaalbare, betrouwbare, transparante en toekomstbestendige ICT.

Zeven zekerheden

Doorgaans worden afspraken omtrent ICT tussen het ziekenhuis en de leverancier vastgelegd in een SLA. In de meeste gevallen is dat een draak van een document waarin je eindeloos moet zoeken naar waar de echte businessdrivers en criteria voor kwaliteit staan. Deze SLA gaat bovendien voornamelijk over techniek, tickets, snelheden, responstijden en dat soort concrete zaken. Met de volgende zeven zekerheden kijkt CAM vooral naar hoe tevreden de klant is over de dienstverlening:
1) Always-on
2) Always-up-to-date
3) Inzichtelijk – het gebruik en verbruik van ICT is te allen tijde transparant.
4) Vriendelijk – gebruikers, beheerders en de klant moeten tevreden zijn over ICT.
5) Security
6) Kostenefficiënt
7) Innovatief.
Tezamen vormen deze zekerheden de zogeheten eXperience Level Agreement, de XLA.

Download de CAM white papers

Cam IT Solutions heeft diverse whitepapers gepubliceerd. Hierin geven ze een inkijkje in hun expertise en ruime ervaring op het gebied platform-as-a-service binnen de zorg. Een greep uit de beschikbare white papers:
Hoe klant en leverancier gezamenlijk kunnen groeien
Over de samenwerking tussen CAM en de Gemiva-SVG.

ICT uit de cloud voor ziekenhuizen
Een praktische aanpak richting de cloud voor ziekenhuizen.

Het Windows 10 enigma
Over de overstap naar Windows 10.

Van ‘oud metaal’ naar een ‘nieuw verhaal’
Over het belang van up-to-date applicaties en data in een ziekenhuis.

Whitepapers Cam

Gerelateerde berichten...

X