Kabinet trekt 397 miljoen euro uit voor projecten Nationaal Groeifonds

begrijpen

In 2021 en 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt welke projecten geld ontvangen uit de eerste en tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds financiert projecten die bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen. Voor vijf projecten is deze onderbouwing nu voldoende en trekt het kabinet definitief 397 miljoen euro uit. Twee van deze projecten krijgen daarnaast ook nog een voorwaardelijke bijdrage van in totaal 80 miljoen euro. drie van de vijf projecten richten zich op digitalisering

Gezondheidsdata-infrastructuur

Voor de realisatie van een gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie trekt het kabinet 47 miljoen euro uit. Deze bijdrage komt bovenop de 22 miljoen euro voor Health-RI die in de eerste ronde aan het project is toegekend. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg.

Datadelen voor duurzame verstedelijking

Het project DMI (voorheen DEMS) richt zich op de aanleg van digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking. Hiervoor kent het kabinet 85 miljoen euro toe.

Digitalisering in de bouw

De adviescommissie adviseert voor het project Toekomstbestendige Leefomgeving 60 miljoen euro toe te kennen en 40 miljoen euro voorwaardelijk toe te kennen. Het kabinet neemt dit advies over. Het project wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Het gaat om projecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen.

Het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De adviescommissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.

Derde ronde

Voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds zijn 47 projectvoorstellen ingediend. De adviescommissie buigt zich nu over de voorstellen. Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie. En een besluit van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet in de zomer van 2023 te nemen.

Gerelateerde berichten...

X