“Nederland kiest: de toekomst is digitaal”

kunstmatige stembiljet rood potlood

In november gaat Nederland naar de stembus in een periode waarin er grote maatschappelijke vraagstukken aan de orde zijn. Bestaande en nieuwe politieke partijen staan voor de uitdaging om op deze vraagstukken passende antwoorden te formuleren. Acht samenwerkende brancheorganisaties voor de digitale sector bieden hen daarbij een uitgestoken hand. Ze stellen dat digitalisering een belangrijke, soms zelf doorslaggevende factor is voor die oplossingen. Dat vraagt om heldere keuzes. En in elk geval moet men kiezen voor een digitale toekomst. Digitalisering verdient daarom een plek in de verkiezingsprogramma’s.

Krachtenbundeling

De acht samenwerkende brancheorganisaties uit de digitale sector hebben hun krachten gebundeld om de politieke partijen daarbij te helpen. Dit doen ze in de vorm van het manifest: “Nederland kiest: de toekomst is digitaal”. Het gaat bij dit initiatief om deze acht organisaties: BTG, Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, DINL, NLdigital, Cyberveilig Nederland, Ipoort en Fiber Carrier Association.

De organisaties leggen in zeven thema’s uit hoe digitalisering kan bijdragen aan het oplossen van grote vraagstukken. En welke randvoorwaarden daarvoor belangrijk zijn. Dit vanuit de overtuiging dat digitale vooruitgang een cruciale randvoorwaarde is voor Nederland in de komende decennia.

Coördinatie op digitalisering bij één minister

De organisaties stellen onomwonden dat een toekomstbestendige economie een gedigitaliseerde economie is. Dat vraagt van een volgend kabinet om continue en stevige inzet op digitalisering, digitale infrastructuur, innovatie en digitaal ondernemerschap. En dat vereist intensivering van samenwerking tussen markt en overheid. Betrek daarom het maatschappelijk middenveld in de discussies over de digitale toekomst. En versterk publiek-private samenwerking.

Daarvoor is ook samenhang in departementaal beleid noodzakelijk. En daarom moet een volgend Kabinet de coördinatie van digitalisering beleggen bij een minister met het mandaat en de slagkracht om die samenhang ook daadwerkelijk te creëren.

Effectief toezicht op toenemende regulering

Recent heeft de EU een reeks nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd die zich richt op digitale technologie. Nu wordt het tijd om dat beleid en die regulering in Nederland in de praktijk te brengen op een manier die ervoor zorgt dat de beoogde doelen worden behaald, en tegelijkertijd innovatie en krachtig digitaal ondernemerschap wordt gestimuleerd. Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders voor het digitale domein moeten voldoende mensen en middelen krijgen om hun taken op een effectieve manier uit te voeren.

Het internet is een vitale basistechnologie die ons wereldwijd verbindt. Het is cruciaal dat Nederland zich blijft inzetten voor de historische kernwaarden van het internet en zich uitspreekt tegen versnippering, aantasting van de veiligheid en het mondiale karakter voor geopolitieke doelen.

Versterk digitale kennis over de hele linie

Digitale technologie is continu in beweging. Versterk daarom de kennis over deze technologie door in te zetten op trainingen en opleidingen voor betrokken politici en bestuurders. En door onverminderd te investeren in onderwijs in digitale vaardigheden, voor elk kind, elke volwassene, in alle levensfasen. Want een leven lang leren is niet langer een mooie ambitie maar meer dan ooit een harde noodzaak om mee te kunnen doen in de moderne maatschappij.

Nederland kiest voor de kansen van de digitale toekomst. De digitale sector draagt actief bij aan het realiseren van deze kansen.

Gerelateerde berichten...