6min Ondernemen

Innovatie en co-creatie binnen telecom

Innovatie en co-creatie binnen telecom

Een branchevereniging die co-creatie begint met marktpartijen als KPN, Vodafone en T-Mobile. Om vernieuwing te stimuleren. De Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) zet die voortvarende stap.

BTG kende enkele roerige jaren. De vraag was even of telecom nog wel een aparte plaats moest hebben in de belangenbehartiging van ICT waarin de CIO’s leidend worden. Daarnaast waren er intern hoogoplopende conflicten tussen bestuur/directie van de vereniging en de BV. Innovatieve ideeën kwamen niet tot uitvoering. Onder leiding van voorzitter Jan van Alphen, werkzaam in ICT Strategie & Informatiemanagement van UMC Utrecht, bloeit de BTG weer op. De aimabele Van Alphen, opgeleid als kunsthistoricus, leidt de BTG op het pad van vernieuwing en constructief overleg.

BTG heeft een ‘innovatiebedrijf’ opgericht om via co-creatie met marktpartijen actief mee te doen met de veranderende vraag in de markt naar ict- en telecomdiensten?
“BTG kende al vanaf 1996 de inkooporganisatie TGG en de innovatie-bv ligt als het ware in het verlengde daarvan. TGG is gefocust op traditionele telecomdiensten. De wereld en de vraag veranderen echter sterk en we moeten breder in dienstverlening actief worden. Het gaat ons om aanbod waarin de markt nog onvoldoende voorziet. We doen dat opnieuw met een bv met een zelfstandige rol en verantwoordelijkheid. De BTG formuleert de thema’s waarvoor we diensten willen helpen ontwikkelen die de markt nog niet of onvoldoende biedt.”

Welke thema’s zijn dat?
“Vooral mobiliteit. Het grootste thema is momenteel de e-simkaart. BTG-leden hebben behoefte aan meer abonnementen op één simkaart. Bedrijven willen kunnen switchen, bij gebrek aan dekking, storingen, en wisseling van mobiele leverancier, waarbij ze niet langer duizenden simkaarten hoeven te vervangen. Ook spelen kwesties van autorisatie en authenticatie, locatiebepaling die we in een betere keten willen ontwikkelen in samenwerking met de aanbieders. Ook indoordekking is een belangrijk thema. Daarnaast zoeken onze leden naar verbetering van hun mobiele portfolio: van mobiele strategie naar sourcing. Veel bedrijven worstelen met apparatuur, besturingen, beveiliging, beheerskosten. Welke varianten zijn er mogelijk met contractvormen voor uit- en inbesteding?”

Hoe moet co-creatie in de praktijk gaan werken?
“Deloitte heeft voor ons een model ontwikkeld met de scrum/agile-methodiek. Compacte teams, waarbij leden en markt samen in een pressure cook-achtige omgeving een idee uitwerken. BTG heeft eigen adviseurs die we betrekken bij consultancybedrijven en bij leden die al ver zijn met thema’s.”

Al concreet?
“Met marktpartijen en technologiepartners proberen we dat e-simtraject uit te werken. Ditzelfde geldt voor indoordekking.”

Welk businessmodel ligt eraan ten grondslag?
“Het is afhankelijk van idee, doelgroep en samenwerkingsvorm. Met partijen die ook investeren proberen we tot een begroting en verdeling van kosten te komen. Het resultaat moet voor iedereen beschikbaar zijn. We willen de markt in beweging brengen, niet zelf aanbieder worden.”

Wat zijn de leermomenten?
“We zijn nog traditioneel ingesteld op afgetimmerde businesscases met een duidelijk ondernemersrisico en zicht op rendement. Dat lukt niet altijd, zeker niet als je collectief wilt innoveren. Je kunt het voor fases proberen helder te krijgen. Met dat risico en met de investeringen zijn we veel in de weer geweest, ook samen met TNO. Bepaling van methodiek is eveneens een zwaar punt. BTG moet haar rol als neutrale brancheverenging bewaken ten opzichte van overheid en bedrijfsleven.”

Hoe doe je dat?
“Door transparant te zijn. Van begin af aan de verwachtingen over rol en inbreng voor elke deelnemer goed duidelijk maken. Zeker bij concurrentie tussen deelnemende partijen moet je oppassen. Als het project echt innovatief is, proef je veel huiver bij het geven en nemen.”

Dus jullie worden draaischijf?
“De kracht van BTG is de gebundelde kennis van veel grote leden. Individueel is het lastiger om bewegingen te forceren, maar gezamenlijk verbreed je die kracht enorm. De gebundelde kennis en ervaringen, en de expertise van verbinden van de juiste partijen zetten we als BTG in.”

Lukt dat verbinden altijd? Of is het een illusie om KPN, Vodafone en T-Mobile bijeen te krijgen?
“Nee, natuurlijk lukt dat niet altijd, maar illusie is te zwaar aangezet. Dit innovatiemodel vereist de nodige diplomatie van de BTG om de gewenste partijen bijeen te brengen. Ieder moet op de eigen merites worden beoordeeld.”

Kunnen grootgebruikers niet gewoon de vraag ontwikkelen waarop aanbieders inspelen en in concurrentie aanbieden? Versnellen jullie de markt echt?
“Ook de providers zijn lid bij ons, juist omdat ze behoefte hebben aan het voeren van de strategische dialoog. Daarin voorzien we. We kunnen een vraag goed definiëren. In een latere fase kun je het vaak aan de markt overlaten, maar dat lukt niet altijd. De dynamiek van de markt is niet altijd effectief.”

Boeiende rol van BTG, maar ligt dit niet op het pad van Economische Zaken?
“Ook zij zien in dat wij met vraagbundeling een unieke rol kunnen vervullen. In overleg met EZ hanteren we dit dialoogmodel, bijvoorbeeld bij een belangrijk onderwerp als het vergunningvrij gebruik van vrijgegeven frequenties voor private GSM. Wat moet een overheid doen in dit spanningsveld? EZ steunt die dialoog krachtig en vraagt ons om dit werk uit te breiden naar middelgrote bedrijven.”

Is BTG internationaal voorloper?
“We hebben net in Genève in internationaal verband met de telecomorganisatie Intug de dialoogvorm ingebracht. Dat betrof de afschaffing van de roamingtarieven. Ik zag een enorme vertragingslobby van de providers die hun verdienmodel in stand willen houden. Ook daar moeten dialoog en win-win tot de beste vorm leiden. We kwamen tot gezamenlijke studiegroepen om ook voor M2M en Internet of Things tot roaming te komen. Ik merk meer en meer dat je dit soort grote vraagstukken alleen nog in strategische samenwerking tot een bevredigend einde kunt brengen. Beter dan in scherpere concurrentie.”

Is er een rol van BTG binnen ICT?
“Telecom is binnen ICT dermate complex dat dit een actieve BTG rechtvaardigt. We zien nog veel verbreding, met IT, maar ook met gaming en de audiovisuele markt, bijvoorbeeld voor samenwerking in nieuwe markten met e-simulatie en e-learning. In verenigingsveld is te weinig aandacht voor die grensoverschrijding.”

In juli tekenden BTG en KPN een raamovereenkomst voor co-creatie. Valt dit ook onder innovatie?
“Samen met KPN, waarmee we op veel terreinen te maken hebben, hebben we thema’s benoemd in zowel de traditionele diensten als voor innovatie. Zo is de Cloud Connect Scan uitgewerkt om bedrijven in hun keuze voor de beste cloudoplossing te ondersteunen. Dat willen we ook toepassen op vraag naar clouddiensten bij andere partijen, als EMC. We kijken bovendien naar bundeling van kennis bij BTG en KPN voor een gidsfunctie.”

Klinkt wat vaag…
“Ja, dit is nog abstract. Dit doen we ook met Gartner, Surf, TNO en trendwatchers. BTG-leden hebben enorme behoefte aan informatie over innovatie en de vertaling in ict-strategie en -organisatie. BTG moet de juiste gidsfunctie distilleren.”

Kan TGG ook meer diensten collectief gaan inkopen? Clouddiensten bijvoorbeeld?
“Nee, voor innovatie zie ik voor BTG veel meer een gidsfunctie en co-creatie. Tenzij er een heldere vraag is van leden waarbij collectieve inkoopvoordelen optreden. Wellicht kan TGG in een incubatietijd na ontwikkeling van een nieuwe dienst als een neutrale tussenpersoon vraag en aanbod bijeenbrengen. Maar een grote rol zie ik er niet voor weggelegd.”

 

 

Themadag met startups
Op 9 juni wordt in Noordwijk de BTG Themadag gehouden. Het accent ligt op verbinding (‘connected society’) in branches. Kijk voor meer informatie op www.btg.org/agenda_btg/btg-themadag-9-juni-2016/