CBS: Vrouwen ICT-sector nog ondervertegenwoordigd

ICT-sector vrouwen en mannen

Vrouwen zijn vooral in de ICT-sector nog steeds ondervertegenwoordigd. Daarentegen zijn ze in het onderwijs en zorg juist weer oververtegenwoordigd. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS over de geslachtsverhouding bij beroepen en onderwijsrichtingen. Het stuk is opgesteld naar aanleiding van vragen uit de media.

In de analyse wordt duidelijk dat in ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau meer vrouwen aan het werk zijn dan mannen. Dit geldt vooral in de zorg- en welzijnssector, en in het onderwijs. Dit hangt samen met de studiekeuze van mannen en vrouwen.

 

HBO en WO

In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op hbo- of wo-niveau een vrouw. In 2013 was dat 43 procent. Bij beroepen op de lagere beroepsniveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk, of daalde in deze periode. In beroepen op het hoogste niveau worden complexe en gespecialiseerde taken uitgevoerd, waarvoor in de meeste gevallen een hoger (hbo) of wetenschappelijk (wo) onderwijsniveau vereist is.

Vooral in sociale beroepen op dit niveau is het aandeel vrouwen relatief groot, in de ICT-sector en technische beroepen en in het management werken juist meer mannen. Bij de ondervertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties speelt onder meer mee dat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen. Deeltijdwerkers hebben minder vaak een managementfunctie dan voltijdwerkers.

 

Vrouwen minder vaak in de top

In beroepen in de top van de overheid en het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen vaak lager dan het aandeel mannen. Zo was 36 procent van de Tweede Kamerleden in 2018 vrouw, bij topfuncties binnen de rijksdienst was dat 38 procent.

In raden van commissarissen en besturen zijn vrouwen ruim in de minderheid, maar hun aandeel neemt wel toe. In 2017 was 1 op de 5 topbestuurders van de 500 grootste bedrijven een vrouw, en bijna 1 op de 6 topbestuurders van de 5 duizend grootste bedrijven.

 

Mannenberoepen

Mannen met een hoog beroepsniveau zijn in de meerderheid in de ICT-sector, techniek en in het management. Beroepen op het hoogste beroepsniveau met 90 procent of meer mannen zijn elektrotechnisch ingenieur, manager logistiek, manager ICT, en manager productie. De top tien beroepen op het hoogste niveau met de meeste mannen is sinds 2013 nauwelijks veranderd.

 

Zorg en informatica

Het grote aandeel vrouwen dat werkzaam is in beroepen van het hoogste beroepsniveau in zorg en onderwijs, hangt samen met een groot aandeel vrouwen met een afgeronde opleiding in deze richtingen. Van de hoogopgeleide 15- tot 75–jarigen met een diploma in gezondheidszorg en welzijn was 73 procent in 2018 vrouw. In het onderwijs was dat 72 procent.

Mannen zijn ruim in de meerderheid onder hoogopgeleiden met een afgeronde opleiding in informatica (87 procent) en techniek (82 procent). Met uitzondering van informatica, en vormgeving, kunst, talen en geschiedenis, is het aandeel vrouwen hoger onder 15- tot 45-jarigen, dan onder 45- tot 75-jarigen.

 

Studierichtingen

In het studiejaar 2018/’19 stonden 748 duizend studenten ingeschreven voor een studie in het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Daarvan was 51,4 procent (384 duizend) vrouw, en 48,6 procent (364 duizend) man.

Vrouwelijke studenten zijn in de meerderheid in studierichtingen als diergeneeskunde en -verzorging, welzijn en gezondheidszorg. Studierichtingen waarin mannen de overhand hebben, bevinden zich voornamelijk in de technische hoek, zoals informatica, techniek en technische dienstverlening, transport en logistiek.

 

Diversiteit

Een half jaar geleden bleek uit onderzoek dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (57%) werkzaam is in de ICT-sector dat hun bedrijf geen prioriteit geeft aan diversiteit. Slechts 47% van hen vindt dat genderdiversiteit industriebreed een prioriteit is.

Initiatieven om de genderkloof te verkleinen en vrouwen te stimuleren om in de tech-sector te werken hebben enigszins succes. Om dit verder te bevorderen, moeten tech-bedrijven en de sector als geheel zich meer inspannen om vrouwelijk talent aan te trekken. Dit geldt niet alleen voor vrouwen die een carrière in tech overwegen of beginnen, maar ook voor gevestigde experts op dat gebied.

 

Gerelateerde berichten...

X