Baan denktank ICT: geen controle maar sturing

Baan denktank ICT: geen controle maar sturing

Vandaag (woensdag 8 april) debatteert de Tweede Kamer met minister Blok over het rapport “Naar grip op ICT” van de tijdelijke Kamercommissie Elias. Voorafgaand organiseerde ICT-ondernemer Jan Baan met een kleine denktank van deskundigen een eigen, zeer afwijkend, rapport met zijn visie op de overheid en ICT.

Zowel de inzichten als de visie wijken zeer af van de voorstellen van de Commissie Elias en de reactie van minister Blok0. De “Baan denktank” concentreert  zich niet op het verleden, maar op de toekomst, niet op grote projecten, maar kleine, niet op verouderende technologie, maar op de modernste smart technologie, niet op controle achteraf, maar sturing, ook van operaties vooraf.

Jan Jaap Kanis[1] vat de beraadslagingen van de denktank in vijf korte punten samen:

  1. Toekomstige ICT-agenda moet primair gedomineerd worden door nieuwe IT-toepassingen voor de burger en secundair door de controle op IT-projecten
  2. Focus dient te liggen op de toetsing van de opstart van projecten met de nadruk op een iteratieve aanpak
  3. Grensverleggende producten en diensten van start-ups zijn de basis voor het starten van innovaties georganiseerd langs de as van een bewijsclaim
  4. Overheid geeft in de rol van launching customer het voorbeeld, door (veelal kleine) voorbeeldprojecten te implementeren (de overheidscloud met de basisgegevens van de burger als lichtend voorbeeld)
  5. De businessregel gedreven aanpak is het uitgangspunt bij het toepassen van internettechnologie  in combinatie met flexibele applicaties (apps).

Hans Konstapel van Constable Research vindt de oprichting van een RijksITInnovatieLab dat lijkt op zijn Future Center Smart Systems en dat wordt verbonden met het Future Center LEF van Rijkswaterstaat de meest concrete actie is met de hoogste impact om de denkbeelden van Jan Baan te concretiseren.

Lead architect Art Ligthart[2] van grote overheidsprojecten beweegt zich op het terrein van de steeds verder uitdijende regelgeving. Zijn oproep is om de regeldruk drastisch te verminderen en om alle regelgeving vast te leggen in een Smart Regulations Laboratyory.

Jan Baan bepleit as concreet voorbeeld een overheidscloud waar alle NAW gegevens van de burgers 1 keer centraal worden beheerd. Nu gebeurd inefficiënt door elk van de bijna 400 gemeenten op ieder hun eigen manier met een zelfgekozen systeem. In de nieuwe situatie kan het een online service zijn waar de hele Nederlandse bevolking en industrie baat bij heeft.

AME Research bepleit dat de politiek zich ook uitspreekt over de maatschappelijke en ethische consequenties die een forse technologische stap voorwaarts door de overheid hebben. Wil Nederland dat? Is er democratisch draagvlak voor? Wat zijn de neveneffecten? De Baan Denktank komt voort uit de ICT industrie en heeft  belang bij een paradigma verschuiving in de ICT sector, waardoor een tunnelvisie kan ontstaan. Ook onafhankelijke deskundige wetenschappers moeten zich ermee bemoeien.

Consultant Bert Landman ziet steeds meer decentralisatie en individualisering waardoor regie onmogelijk is geworden in een neoliberaal sprookjesbos van goede bedoelingen. Ik probeer in rapporten het debat enigszins te ordenen en te volgen of de politiek iets oppikt van de boeiende voorstellen van de Baan Denktank.