Kabinet pakt regie op digitalisering

termen

De ministerraad van het kabinet heeft op voorstel van coördinerend bewindspersoon Van Huffelen (Digitalisering) ingestemd met de werkagenda voor een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving. Het kabinet heeft in deze eerste werkagenda de thema’s ‘digitaal fundament’ en ‘digitale overheid’ uitgewerkt en gespecificeerd. Daarmee is het de eerste stap in de concrete invulling van de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van Nederland.

Digitale vaardigheden

Het kabinet gaat digitale geletterdheid toevoegen aan het curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs, zodat leerlingen al vroeg beschikken over voldoende vaardigheden om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Ook komt er in elke arbeidsmarktregio laagdrempelig scholingsaanbod voor omscholers en schoolverlaters om gevorderde digitale vaardigheden op bijv. kunstmatige intelligentie (AI) te leren.

Wallet

Er wordt gebouwd aan een Europees raamwerk voor digitale kluizen (id-wallets). En er wordt een publieke voorbeeld wallet ontwikkeld. Het voorstel is om de afspraken over Europese id-wallets per 2025 werkend te krijgen. De staatssecretaris heeft voor Nederland een nog ambitieuzere deadline gesteld. Zij wil een eerste proefversie van een publieke open source wallet in 2023 werkend hebben. In deze digitale kluis kun je bijvoorbeeld een rijbewijs, diploma of verzekeringsgegevens opslaan.

Bestrijden desinformatie

Het kabinet wil de verspreiding van desinformatie terugdringen. Dit gebeurt onder andere door de onlangs in werking getreden Digital Services Act. Het doel hiervan is om de online platformen te reguleren en consumentenbelangen online beter te beschermen. Daarnaast gaat het kabinet zelf (publieke) veilige alternatieven inzetten en stimuleren voor online platformen en diensten bij publieke instellingen.

Keurmerk algoritmes

Regie op je digitale leven betekent onder meer dat men erop kan vertrouwen dat digitale systemen, waaronder algoritmes, aan publieke waarden voldoen en dat men begrijpt hoe deze werken. Dit doen we door gebruik van algoritmes bij de overheid transparant te maken in een toegankelijk algoritmeregister. Op basis van de Europese AI Act worden bepaalde algoritmes verboden en verplichten we dat algoritmes met een hoog risico voor mensen een soort keurmerk (CE-markering) krijgen en worden geregistreerd in een Europese database. Ook gaat de overheid mensenrechtentoetsen op algoritmes uitvoeren.

Daarnaast zijn er in de agenda vijf concrete doelen gesteld:

Iedereen kan meedoen

Ongeveer 2,5 miljoen mensen beschikken niet over voldoende digitale vaardigheden of hulpmiddelen. Zij lopen daardoor vast in hun werk, in het onderwijs, op de werkvloer en bij het regelen van hun zaken met het bedrijfsleven, de overheid en andere instanties. Dus zorgen we dat online overheidsdiensten begrijpelijk, toegankelijk en makkelijk vindbaar zijn. En dat mensen die er moeite mee hebben hulp kunnen krijgen.

Digitale wereld vertrouwen

Voor vertrouwen in de digitale wereld is het noodzakelijk om, mede op basis van het invoeren van EU-regelgeving, proactief in te zetten op het waarborgen van privacy, het voorkomen van discriminatie, het tegengaan van de online verspreiding van desinformatie en het creëren van een veilige(re) digitale omgeving voor burgers en bedrijven. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor het beschermen van kinderen, ouderen en andere kwetsbare groepen.

Regie op het digitale leven

Veel mensen hebben geen idee welke gegevens organisaties over hen verzamelen, verhandelen of soms kwijtraken. Door het gebruik door overheden en bedrijfsleven van algoritmen en hun ‘beslissingen’ krijgen ze het gevoel dat ze de grip verliezen. Daarom komt er in Nederland een Algoritmeregister. Hierin houden we het gebruik van algoritmes binnen de overheid bij. Daarnaast wordt er gewerkt aan een hoogwaardig identiteitsstelsel, met bijvoorbeeld inlogmiddelen en een wallet.

Gerelateerde berichten...