Proactief gegevens delen in de palliatieve fase

darmkanker

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke doelen en voorkeuren van patiënten over toekomstige medische behandeling en zorg met patiënten en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. Daarbij sluiten ze zoveel mogelijk aan bij de waarden, wensen en behoeften van patiënten.

Meerdere borgomgevingen

De uitkomsten van de gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Een patiënt komt immers vaak met meerdere zorgprofessionals in aanraking. Zoals onder andere de huisarts, medisch specialisten in het ziekenhuis. En het team van de thuiszorg. De mogelijkheid om de vastgelegde uitkomsten van die gesprekken in meerdere zorgomgevingen digitaal in te zien, helpt zorgprofessionals in de communicatie met patiënten, hun naasten en collega’s.

Multidisciplinair project

IKNL start daarom in samenwerking met PZNL en Stichting CareCodex het multidisciplinaire project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase. Om gegevens die van belang zijn bij proactieve zorgplanning digitaal te kunnen delen, moet de informatie die men registreert voor álle gebruikers dezelfde betekenis hebben. Dat noemen we ‘eenheid van taal’. Door de wensen en behoeften van de patiënt op een eenduidige manier én volgens een vaste structuur vast te leggen, wordt bovendien hergebruik van die gegevens mogelijk.

Juiste zorg verlenen

Op die manier kunnen betrokken zorgprofessionals de meest recente informatie op verschillende momenten en op verschillende plekken bekijken. Zorgprofessionals kunnen hierdoor, ook in spoedsituaties, tijdiger de juiste zorg verlenen en patiënten hoeven minder vaak hun verhaal opnieuw te doen. Afspraken die zorgprofessionals maken over deze ‘eenheid van taal’ en het hoe en waar registreren van welke informatie, worden vertaald naar zogenaamde informatiestandaarden.

Informatiestandaard

Op basis van dergelijke informatiestandaarden kunnen zorgprofessionals de informatie eenduidig vastleggen. Met goedkeuring van de patiënt kunnen deze gegevens vervolgens ook digitaal ingezien worden door zorgprofessionals die in andere zorginformatiesystemen werken.

Toetsen in de praktijk

Zodra de praktische haalbaarheid getest is middels een proof of concept is het tijd om het delen van gegevens te toetsen in de praktijk. Dit zal gebeuren in de vorm van drie pilots met zorgorganisaties. Met die pilots wil men aantonen dat het mogelijk is om de meest actuele gegevens die zijn vastgelegd, betrouwbaar beschikbaar te maken binnen het zorgnetwerk van de patiënt. Op basis daarvan volgt een advies voor implementatie bij andere zorgorganisaties. Zo willen men eraan bijdragen dat het veilig delen en digitaal inzien van afspraken over proactieve zorgplanning uiteindelijk voor alle patiënten, hun naasten en betrokken zorgprofessionals mogelijk is.

Multidisciplinair team

Om ervoor te zorgen dat de informatiestandaard uiteindelijk door alle zorgprofessionals gebruikt kan worden, is al veel contact en samenwerking met verschillende organisaties. Zo is de multidisciplinaire werkgroep van zorgprofessionals en patiëntvertegenwoordigers die momenteel de richtlijn ‘Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase’ ontwikkelt nauw betrokken.

Verder zijn in de klankbordgroep onder meer de Patiëntenfederatie Nederland en Nictiz (die zich bezighoudt met informatiestandaarden in de zorg) vertegenwoordigd. Daarnaast wordt aan branche- en beroepsorganisaties input gevraagd voor het project. We zijn verheugd dat dit project van start kan gaan mede dankzij een toegekende projectsubsidie van ZonMw.

Gerelateerde berichten...