VieDome helpt cure en care bij transities sociaal domein

Online platform brengt alle stakeholders rond de cliënt samen in één systeem

Iedereen in de zorg heeft er op dit moment mee te maken: de transities die per 1 januari 2015 vorm krijgen. VieDome wil deze ontwikkelingen ondersteunen door met behulp van ICT in te spelen op deze nieuwe werkwijze. Door het gebruik van VieDome kan men de efficiëntie verhogen en kosten besparen. Hiervoor heeft VieDome een open platform gecreëerd onder de naam VieDomeCommunity.

VieDomeCommunity is een online platform waarmee op afstand diensten geleverd kunnen worden aan zelfstandig thuiswonende klanten. Het kan daarbij gaan om begeleiding, maar ook om persoonsalarmering of zorgalarmering. Daarnaast is e-health, observatie en monitoring op afstand mogelijk, bijvoorbeeld bij cliënten die onder behandeling zijn van een ziekenhuis. Hiermee kan een zorgorganisatie diensten op afstand bieden waarbij de investeringen laag zijn.
VieDomeCommunity kan gebruikt worden op bestaande computerapparatuur en tablets maar kan ook als een dienst – inclusief de hardware – worden afgenomen, zodat een organisatie nagenoeg zonder investeringen met de oplossing kan gaan werken. Het gaat hierbij om een open platform, zodat ook andere leveranciers van diensten en techniek kunnen aansluiten. Dit alles ten dienste van de eindgebruiker en de dienstverlenende organisaties.

 

Zorg van de toekomst

Toen een aantal jaren geleden de ideeën rond de transities vorm begonnen aan te nemen, is VieDome gaan nadenken over de zorg van de toekomst. In Europees verband zijn toen visietrajecten gestart om te bezien waar behoefte aan zou zijn als de transities hun beslag hadden gekregen. Uit deze studies is de ontwikkeling van VieDomeCommunity voortgekomen, een online applicatie met een groot aantal functies op verschillende gebieden. Tevens werd door deze studies en een onderzoek naar de resultaten van gesubsidieerde domoticaprojecten in Nederland het ontwikkelmodel van VieDome opnieuw vormgegeven. Het ontwikkelmodel is nu afgestemd op de individuele ondersteuningsvraag van zelfstandig wonende cliënten. Het model gaat niet uit van techniek, maar van de diensten die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren en wonen.

Kern van dit model is dat de ondersteuning op verschillende vlakken moet plaatsvinden en dat het een individueel pakket moet zijn dat zowel qua inhoud als qua vormgeving en bediening aan de individuele cliënt is aangepast. Het gaat om diensten die de cliënt nodig heeft, die hij begrijpt en waar hij mee uit de voeten kan.

 

Een sluitende businesscase

Uit onderzoek en ervaring weten we dat mensen langer zelfstandig blijven als ze met diensten ondersteund worden en in een sociale context kunnen blijven functioneren. Recente onderzoeken tonen aan dat de zelfstandigheid zelfs toeneemt wanneer men de juiste ondersteuning ontvangt.

Omdat er ook sprake is van een kostenbesparingsvraagstuk zijn veel gemeenten op zoek naar collectieve voorzieningen die aan inwoners die dat nodig hebben de juiste ondersteuning leveren en dit tegen een laag tarief. De collectieve diensten moeten bovendien een hoge maatschappelijke meerwaarde hebben. Zorg- en welzijnsorganisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om diensten en zorg te verlenen aan een groter wordende groep thuiswonende cliënten, met minder personeel en minder kosten. Mantelzorgers zijn op zoek naar methoden om de groter wordende vraag naar ondersteuning gemakkelijk het hoofd te kunnen bieden. En cliënten zijn op zoek naar eenvoudige hulpmiddelen, die het mogelijk maken om diensten op maat af te nemen van gemeenten, maatschappelijke organisaties en mantelzorgers. De hulpmiddelen mogen niet stigmatiserend zijn, moeten passen in het bestaan van de cliënt en moeten leuk zijn om te gebruiken.

Om dit alles in één businesscase onder te brengen heeft VieDome de maatschappelijke businesscase ontwikkeld. Dit is een sluitende businesscase waarin zo veel mogelijk belangen van de diverse betrokken partijen gebundeld zijn. Het resultaat is maatschappelijke en financiële meerwaarde. Per situatie wordt op basis van dit stramien de businesscase nader uitgewerkt. Deze businesscase is in een recent onderzoek van de Europese Unie (ICTechnolAge) uitgeroepen tot één van de beste, meest realiseerbare en repliceerbare businesscases van Centraal-Europa.

 

Geïntegreerd systeem

In het VieDomeCommunity-platform zit meer dan tien jaar ervaring, kennis en ontwikkeling. Het platform schept de mogelijkheid om alle stakeholders rond de cliënt samen te brengen in één geïntegreerd systeem, waarbij dienstverlening, informatie-uitwisseling en communicatie vergemakkelijkt worden. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt versterkt en door collectieve diensten kunnen gemeenten de zorgvraag verminderen en de service aan hun inwoners vergroten.

Door intelligente zorgdomoticatechnologie kan men toegang krijgen tot de woning als het nodig is (ook ongepland) zonder dat dit bij de voordeur te zien is en zonder dat de medewerkers met bossen sleutels lopen of de sleutel elders op moeten halen. Ook in geval van nood kan men hulpverleners als ambulance en politie op afstand toegang geven.

Het gehele platform, inclusief toegang, kan in een woning aangebracht worden zonder iets aan de woning te veranderen. Geen hak- en breekwerk, geen kabels en geen verbouwing van de deur. Is er een bepaalde extra voorziening nodig, dan is hij in een handomdraai aangebracht. Is een voorziening niet meer nodig? Dan is hij zo verwijderd. Zo kunnen wijzigingen snel gerealiseerd worden en blijven de kosten laag. Doordat alle diensten en de ondersteunende techniek op abonnementsbasis verkrijgbaar zijn, hoeft er nauwelijks vooraf geïnvesteerd te worden en zijn er alleen kosten als er diensten afgenomen worden.

 

VieDome als partner

VieDome heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over de inzet van diensten en technologie voor langer zelfstandig wonen en over zorg en begeleiding op afstand. Het gaat hierbij niet om een enkelvoudige dienst of techniek, maar juist om een veelvoud aan diensten en technologieën. Helder is dat gesloten oplossingen of diensten niet werken. Toegankelijkheid voor iedereen en elkaar versterken in techniek en diensten is van belang. Daarnaast heeft VieDome veel ervaring opgedaan met de implementatie van dergelijke systemen en kan dus kunnen wij onze klanten met raad en daad bijstaan.

De samenwerking met diverse opleidingsinstituten voor de zorg en met vooraanstaande technologische kennisinstituten (Delft, Groningen, Twente, Eindhoven) levert veel innovatiekracht en feedback van studenten. In de twee VieDome Experience-centra is zichtbaar wat er mogelijk is en wordt feedback verzameld van verschillende doelgroepen.

 

Een totaalplatform

VieDome biedt een totaalplatform. In dit platform worden alle bestaande zorgdomoticasystemen en hulpmiddelen geïntegreerd en blijven onverkort bruikbaar. Dit platform maakt gebruik van open standaarden en heeft veel koppelvlakken met andere systemen. Binnen het platform kunnen e-health, zorgdomotica en gebouwdomotica gecombineerd worden, zodat een geïntegreerde presentatie van gegevens en meldingen wordt verkregen. Het platform is os-onafhankelijk zodat een grote range van apparaten beschikbaar is voor de gebruikers. Het platform voldoet verder aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid, privacy en de normen voor zorg op afstand. Alle verzamelde gebruikersdata blijven eigendom van de cliënten, worden opgeslagen in Nederland en zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. Het platform gebruikt ‘cutting edge’ techniek met een grote innovatiekracht. Er wordt continu doorontwikkeld aan het platform om aan de steeds in beweging zijnde en veranderende eisen van de zorg te voldoen.

Meer informatie over VieDome is te vinden op www.viedome.nl. Ook kunt u via transities@viedome.nl een uitgebreide informatiebrochure aanvragen over VieDome en de transities. In deze brochure worden het ontwikkelmodel en de businesscase uitgebreid beschreven.

 

Gerelateerde berichten...

X