Nederland ICT reageert op Troonrede 2015

Nederland ICT reageert op Troonrede 2015
“Innovatie en groei dreigen het slachtoffer te worden van doorgeschoten veiligheidsdenken. In de ogen van Nederland ICT heeft het kabinet wetten op stapel staan die een rem vormen voor de digitale economie. Ze gaan ten koste van de gewenste economische groei.” Dat is de eerste reactie van branchevereniging Nederland ICT op de vandaag uitgesproken Troonrede 2015 door Koning Willem Alexander.

Maatregelen die veiligheid bevorderen hoeven volgens de vereniging niet ten koste te gaan van de internationale positie van Nederland als digitale economie. “Nederland ICT pleit daarom voor een meer open en minder eenzijdige benadering van het onderwerp en roept het kabinet op tot het opstellen van een integrale, eensluidende, visie op de digitale economie.”

In haar reactie noemt de belangenbehartiger de ICT-sector “de aanjager van economische groei en innovatie op maatschappelijk relevante terreinen als veiligheid, zorg en duurzaamheid.” Stimulerende maatregelen ter bevordering van de digitale economie worden volgens de vereniging ondermijnd door wetsvoorstellen die het vertrouwen in ICT bij burgers en bedrijven ernstig schaden.

Een half jaar geleden was Nederland gastheer van de Global Conference on Cyber Space. Daar presenteerde Nederland zich aan de wereld als een voorvechter van een vrij, open en veilig internet. Volgens Nederland ICT richtte de conferentie zich terecht vooral op de kansen voor economie en maatschappij.

“Helaas lijkt het kabinet nu voor een andere koers te kiezen”, aldus Nederland ICT. “De voorgenomen herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet Computercriminaliteit III ondermijnen het vertrouwen in ICT en verzwakken de concurrentiepositie van Nederland. Dankzij een goed vestigingsklimaat en uitstekende infrastructuur kiezen internationale spelers nu nog voor ons land als locatie voor grote datacenters. Invoering van genoemde wetten zet de goede uitgangspositie van Nederland op het spel.”

“Nederland ICT stelt voor om gezamenlijk te investeren in wet- en regelgeving met oog voor de veiligheid van burgers en bedrijven zonder daarbij de ontwikkeling van nieuwe technologie, toepassingen en diensten van de toekomst te hinderen. Hiervan is nu geen sprake. De Wet Computercriminaliteit III maakt terughacken door de politie mogelijk zelfs wanneer deze gegevens op een server in het buitenland staan. Het Wiv-voorstel maakt het zelfs mogelijk om een onschuldige derde te hacken om bij een verdachte in de buurt te komen. Het meest tastbare resultaat zal zijn dat het vertrouwen in ICT wordt ondermijnd. Nut en noodzaak van deze voorstellen zijn niet alleen slecht onderbouwd, maar schaden bovendien het vertrouwen in internet, het bedrijfsleven en de overheid.”

“Nederland heeft de kans om de eerste echt digitale economie van Europa te worden. We staan wereldwijd op plek 4, met slechts twee Europese landen voor ons. Het kabinet heeft in de afgelopen periode op diverse terreinen goede stappen gezet. Zo wil men innovatie de ruimte geven door het wegnemen van barrières op het gebied van wet- en regelgeving. Het start-up klimaat in Nederland is zichtbaar verbeterd. Digitaal 2017 moet leiden tot volledig digitale overheidsdienstverlening. Bouwstenen voor een kabinetsbrede visie op de digitale economie zijn volop aanwezig.”