Kamercommissie Digitale Zaken: veel leden, weinig digitale kennis

Het instellen van een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken is een feit. De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van ontwikkelingen die zich aandienen, zo meldt ze zelf. “De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen.”

Fysieke bijeenkomst Kamercommissie

De werkelijke aftrap vindt op 12 mei plaats. Dan komt de commissie bij elkaar voor een procedurevergadering. Ook vindt dan al een aantal verkenning plaatst, zoals een “Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector”. De eerste bijeenkomst vindt overigens fysiek plaats, de drie verdere vergaderingen tot het zomerreces indien nodig per videoverbinding.

De nieuwe vaste Kamercommissie bestaat uit 35 leden. Daan Rijsenbrij, architect in de digitale wereld, constateert dat de kleine partijen elk een lid leveren. De grotere partijen meer. Concreet levert de VVD zeven leden. D66 vijf. De PVV vaardigt drie leden af, net als het CDA. PvdA, SP en FVD zijn met twee leden vertegenwoordigd.

Pleidooi

“Dit lijkt wel een Tweede Kamer in het klein”, meldt Rijsenbrij, die al langer pleit voor een actievere rol van de politiek bij het verhogen van ‘digitale geletterdeid’ in ons land. Ook bijvoorbeeld Lotte de Bruijn pleitte eerder voor het oprichten van een ministerie van ICT. De Cyber Security Raad ging zelfs nog verder en is voorstander van een departement-overstijgende organisatie. Die moet ervoor zorgen dat de politiek de regie kan nemen in zaken IT.

Radicale vernieuwing

An sich spreekt de commissie ware woorden als het gaat om digitalisering. “Digitalisering verandert onze samenleving radicaal. Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, quantumcomputers, Internet of Things en de cloud hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op onder meer de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid.

Kennis Kamercommissie

Rijsenbrij onderzocht op LinkedIn de eigen digitale geletterdheid van de commissieleden. Die valt niet mee, oordeelt de architect voor de digitale wereld. “De digitale geletterdheid van die 35 leden is op afstand moeilijk te onderzoeken. Zeven leden hebben geen LinkedIn-account. Van degene die dat wel hebben, constateer ik dat er bijna twee zijn die een beetje verstand hebben van IT.”

Digitale toekomst

De vaste Kamercomissie vloeit voort uit de bevindingen van de tijdelijke commissie Digitale toekomst. Die deed onderzoek naar hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering. Hoe het kansen en bedreigingen beter aan kan pakken, in Nederland en Europa. De tijdelijke commissie Digitale toekomst kwam daarbij tot de conclusie dat die eerste stap was het instellen van een vaste Kamercommissie Digitale Zaken.

Gerelateerde berichten...

X