Miljoenennota: 77 miljoen erbij voor digitale zorg

zorgmedewerkers kijken op tabletdigitale zorg thuis

Het Kabinet gaat volgend jaar 77 miljoen extra beschikbaar stellen voor meer digitale zorg. Dat is een direct gevolg van de coronacrisis. Dit valt te lezen in de VWS-begroting van 2021.

Vanaf de uitbraak van de coronacrisis bleek volgens het ministerie dat ondersteuning met digitale middelen en en zorg op afstand veel kunnen helpen. Bijvoorbeeld voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Verder is er een wet in de maak rond elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het kabinet zet daarom de brede toepassing van e-health en digitaal ondersteunende zorg voorop.

Digitale ondersteuning

Komend jaar is er extra geld beschikbaar voor uitbreiden van digitale ondersteuning in de bestrijding van het coronavirus. Zo gaat het ministerie kijken hoe digitale ondersteuning kan bijdragen bij contactopsporing en zelfmonitoring. “Daarbij is het belangrijk dat de mogelijke introductie van digitale middelen zorgvuldig verloopt en voldoet aan harde eisen van informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid. Het gebruik ervan moet vrijwillig zijn.

Er komt komend jaar meer geld voor het opzetten van een app. Ook komt er geld voor een nieuw digitaal registratiesysteem voor de testen, en een klantencontactcentrum om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

“Deze ontwikkelingen zijn belangrijk om vast te houden naar de toekomst. De vraag naar zorg zal onder druk van de dubbele vergrijzing, de groei van het aantal mensen met chronisch en leefstijlgerelateerde ziekten en steeds meer medische mogelijkheden, sterk toenemen”, stelt het ministerie in het rapport.

Digitale zorg

Buiten de directe coronabestrijding werkt het ministerie aan het sluiten van convenanten met verzekeraars en andere financiers rond digitale zorg. Ze worden zo snel mogelijk in de zorgcontracten vastgelegd. Dit betekent dat patiënten bijvoorbeeld een ruimere vergoeding kunnen krijgen voor toepassingen met digitale zorg.

De digitalisering zal zich komend jaar ook uitbreiden naar de geboortezorg, zo valt te lezen in de VWS-begroting. Het idee is dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens. Dit gebeurt in een persoonlijke gezondheidsomgeving waarbij ook alle betrokken zorgverleners optimaal zijn geïnformeerd. In de periode 2019-2023 is 15 miljoen euro beschikbaar voor het project Babyconnect. De uitgaven in 2021 zijn 4,4 miljoen.

Zorgpersoneel

VWS vindt dat bij werven en houden van personeel ook technologie een waardevolle aanvulling kan zijn. In het regeerakkoord zijn dan ook extra middelen om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten. Daarin acht het kabinet het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) te bevorderen in en tussen regio’s.

VWS ondersteunt dit door vergroting van kennis over digitale toepassingen bij burgers en professionals via het communicatietraject Zorg van Nu. Het gaat ook om het vergroten van de digitale vaardigheden van professionals in het zorgveld en van toekomstig personeel in het zorgonderwijs via digivaardigindezorg.nl.

MedMij

Verder komt er een impulsfinanciering voor persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) om het gebruik ervan te vergroten. In een PGO kan gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners plaatsvinden. Patiënten inzicht hebben in hun gegevens en zo regie hebben op hun zorg.

Om gegevensuitwisseling tussen de PGO’s van patiënten en zorgverleners mogelijk te maken is het noodzakelijk dat zowel  leveranciers als de systemen van zorgaanbieders het MedMij-label behalen. Al dan niet met financiële steun vanuit VWS zijn er inmiddels 29 MedMij-labels behaald door leveranciers.

VWS ondersteunt zorgaanbieders voor het behalen van de MedMij-labels via de VIPP-regelingen. Om het pgo-gebruik te stimuleren is er een gebruikersregeling vanuit VWS, die ervoor zorgt dat iedere Nederlander die dat wil kosteloos een pgo kanebruik te stimuleren is er een gebruikersregeling vanuit VWS, die ervoor zorgt dat iedere Nederlander die dat wil kosteloos een pgo kan kiezen en gebruiken mits het pgo aan MedMij voldoet.

Totaal is er in de begroting 2021 voor het programma Innovatie en zorgvernieuwing € 5,5 miljoen gereserveerd voor subsidies.

Volgens jaar staat ook de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg op stapel. De ontwerpwet wordt in 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. “Deze wet verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. In de algemene maatregel van bestuur (AMvB) komt te staan welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Ook wordt uitgewerkt volgens welke afspraken (normering en certificering) de uitwisseling moet verlopen.”

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X