Tech-pilot SVB vergroot bestaanszekerheid ouderen

Tech-pilot SVB vergroot bestaanszekerheid ouderen

Een tech-pilot van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vergroot de bestaanszekerheid van kwetsbare ouderen. Publieke dienstverleners kunnen met een nieuwe innovatieve technologie gegevens op een verantwoorde manier delen.

De uitkomsten van de pilot moet zorgen dat ouderen met recht op een aanvullende inkomensondersteuning (AIO) in beeld komen. De pilot werd mogelijk door een tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De  Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had een adviserende rol in het geheel.

De pilot leidde tot het toekennen van inkomensondersteuning aan 28 financieel kwetsbare huishoudens. Verder is nu duidelijk dat versleutelde gegevensdeling met Multi Party Computation-technologie een veilige en effectieve manier kan zijn om de publieke dienstverlening aan burgers te verbeteren. De resultaten van de pilot bieden mogelijkheden om het niet-gebruik van regelingen verder terug te dringen.

Bestaansminimum

De SVB zet zich al jaren proactief in om te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Ten aanzien van de AOW en ook de Anw is het percentage niet-gebruik inmiddels nihil. Dit is nog niet het geval voor de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). Deze regeling heeft die als doel  om het inkomen van burgers met een AOW aan te vullen tot het bestaansminimum.

Als de SVB over meer gegevens beschikt, kan de instelling mensen die mogelijk hiervoor in aanmerking komen proactief en meer gericht benaderen. De pilot gebeurde met Multi Party Computation (MPC), een innovatieve techniek waarmee met versleutelde data de gegevens van de SVB en het UWV zijn gecombineerd. Zo komen ouderen die recht hebben op aanvulling meteen in beeld zonder schendingen van privacy.

Positieve resultaten

De pilot toont aan dat gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties met MPC-technologie veilig en effectief is. Op dit moment mogen overheidsorganisaties vaak geen gegevens onderling delen, waardoor burgers niet altijd de dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben.

Daarom roept de SVB al geruime tijd op tot een bredere taakstelling, zodat gegevens makkelijker gedeeld kunnen worden. Hierdoor wordt ook een proactievere dienstverlening aan burgers eenvoudiger, bijvoorbeeld door hen te wijzen op hun recht op een uitkering of gericht te informeren over zaken die voor hen van belang zijn.

Bestaanszekerheid

Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB: ‘We zijn hartstikke blij dat de pilot ertoe geleid heeft dat een groep mensen nu extra inkomensondersteuning krijgen. Hierdoor hebben ze meer geld om van rond te komen, grotere bestaanszekerheid en meer financiële gemoedsrust. Als proactieve en persoonlijke dienstverlener, vindt de SVB het belangrijk dat mensen krijgen waar ze recht op hebben en dat we bijdragen aan het oplossen van het armoedevraagstuk in Nederland. Deze pilot laat zien dat versleutelde gegevensdeling tussen overheidsorganisaties op een veilige manier mogelijk is zonder dat de organisaties iets van elkaar leren. En dat biedt ons, maar ook andere dienstverleners, allerlei kansen om de dienstverlening aan burgers nog verder te verbeteren.’

Het rapport ligt intussen bij minister voor Armoedebeleid Carola Schouten. Zijr gaat op korte termijn samen met de SVB verkennen of en op welke manier er een vervolg aan de pilot kan kommen.

Lees ook: