Preventieve inzet beeldschermzorg loont

zorgcommunicatie beeldschemzorg

Investeringen in preventieve beeldschermzorg, levert twee keer zoveel op aan sociale en economische waarde.Dat geldt vooral voor mensen met cognitieve problemen en eenzaamheid. Dit blijkt uit een maatschappelijke businesscase van VitaValley.

Het onderzoek hoort bij het ondersteuningsprogramma bij de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en kwam tot stand  in samenwerking met vijf regionale koplopers, die SET-subsidie kregen. Dit zijn Amaris Zorggroep, Brabantzorg, Carinova, Marente en Sensire. Met dat geld zorgden de instellingen voor de implementatie en opschaling van beeldschermzorg.

Preventieve inzet

In deze businesscase zit een scenario voor de preventieve inzet van beeldschermzorg bij mensen met (beginnende) cognitieve problemen en/of eenzaamheid. De inzet richt zich vooral op ondersteuning bij zelfstandigheid, dagstructuur, monitoren van welzijn, bevorderen van sociaal contact en ondersteunen van mantelzorg.

Op dit moment krijgen vooral mensen die al een indicatie hebben voor wijkverpleging extra ondersteuning via beeldschermzorg. De verwachting is nu dat de effecten groter zullen zijn als mensen eerder worden bereikt.

Hoewel de inzet van beeldschermzorg een flinke investering vraagt in technologie, inzet van een beeldzorgteam en implementatie- en organisatiekosten, is het resultaat voor de zorgaanbieder positief. De opbrengsten realiseren tijdsbesparing door kortere zorgmomenten en voorkomen van reistijd en -kosten. Per cliënt is dit gemiddeld 4,3 uur per maand.

Bij een landelijke opschaling levert dat over een periode van vijf jaar ruim 990.000 uur aan tijdsbesparing op. Dit komt overeen met ongeveer 750 fte. Dit is een belangrijk resultaat gezien de huidige personeelstekorten.

Ook voor de andere stakeholders is het resultaat positief. De opbrengsten voor de cliënt en mantelzorger zijn vooral kwalitatief. Voor het zorgkantoor en de zorgverzekeraar zijn er economische opbrengsten. Dit betreft een besparing op het zorggebruik en een besparing op de kosten voor opname in het verpleeghuis.

Gezamenlijke businesscase

Hoewel er behoefte was vanuit zorgaanbieders om dit scenario uit te werken, was er weinig beschikbare data. Op basis van casuïstiek, ervaringen en evaluaties van regionale koplopers kwam een eerste opzet tot stand voor het preventieve scenario.

Verder ontwikkelde men eerder al een minimumscenario van de maatschappelijke businesscase beeldschermzorg. Het resultaat is een eerste verkenning voor de opschaling van preventieve beeldschermzorg op landelijke schaal. Of en wanneer de landelijke uitrol volgt is nog niet duidelijk. Wel gaat VitaValley zelf verder met de ontwikkeling ervan.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X