FNV ICT pleit voor sectoraal opleidingsfonds

FNV ICT pleit voor sectoraal opleidingsfonds

Vakbond voor ICT-personeel FNV ICT pleit voor een opleidingsfonds waaraan werkgevers en werknemers financieel bijdragen. Vanuit een dergelijk fonds kan passender worden geanticipeerd op de bewegingen van de arbeidsmarkt. Uiteindelijk zouden ook zzp’ers van dit fonds gebruik kunnen maken.

De vakbond voor ICT-personeel constateert dat er in de ICT-sector geen sprake is van een integraal en gestructureerd arbeidsmarktbeleid. Liever beconcurreren de werkgevers elkaar dan dat ze gezamenlijk willen nadenken over hoe de markt er over 5 of 10 jaar uitziet en welke vakmensen er dan nodig zijn.Volgens FNV ICT zou de sector er meer bij gebaat zijn om gezamenlijk met de bond een opleidingsfonds op te richten. “Dit kan de structurele mismatch op de arbeidsmarkt deels voorkomen’, stelt Bob Bolte van FNV ICT.

Bolte stelt dat geen structureel beleid opzetten een gemiste kans betekent. “Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat vooral in de ICT het aandeel (zeer) moeilijk vervulbare vacatures veel hoger dan gemiddeld uitvalt. Terwijl er tegelijkertijd bijna 7.000 ICT’ers in de WW zitten, waarvan meer dan de helft 50 jaar of ouder is. Intussen groeit de sector over de hele linie en het opleidingsniveau is hoog. Al met al een gunstige uitgangspositie om te komen tot een constructief beleid.”

Binnen de ICT wordt wel degelijk door werkgevers en werknemers geïnvesteerd in training en opleiding, maar daar wordt niet genoeg naar de match tussen vraag en aanbod gekeken. Bolte: “Er sprake is van een leercultuur, maar de nadruk ligt teveel op functiegerichte scholing en de korte temijn. Kenners van de branche voorzagen de huidige tekorten maar met deze kennis is niets gedaan. Daar moet hoognodig verandering in komen.”