ACM verklaart bezwaar tegen prioriteringsbesluit ongegrond

open source

Het besluit van de ACM om geen nader onderzoek te doen naar gemeenten die broncode voor software open source delen houdt na heroverweging in bezwaar stand. Dat is een lelijke streep door de rekening van Bloqzone die di zogeheten prioriteringsbesluit aanvocht omdat zij het oneerlijke concurrentie vinden. Tegen deze beslissing is geen beroep meer mogelijk bij de rechtbank.

De onderneming Bloqzone vroeg de ACM om handhaving op grond van de Wet Markt en Overheid. Bloqzone concurreert als softwareontwikkelaar met een aantal gemeenten die open source broncode voor software aanbiedt. Omdat de gemeenten de broncode gratis ter beschikking stellen, zouden zij oneerlijk concurreren met softwarebedrijven.

Broncode

De ACM is het niet met Bloqzone eens dat uit het ‘Onderzoek publiceren Open Source Software’
blijkt dat je de integrale kosten moet doorberekenen. Deze verplichting wordt in het onderzoek juist genoemd als een drempel voor het open source-delen van broncode door overheden.

In dat onderzoek zitten dan ook de aanbeveling om het open source-delen van broncode uit te zonderen van de Wet M&O en vervolgens overheden aan te moedigen om broncode open source aan te bieden. Dit is conform het open source beleid van de Europese Commissie.

De ACM wijst ook op het overheidsbeleid voor zowel centrale als decentrale overheden dat vanaf 2020 neerkomt op de beleidslijn ‘open, tenzij’. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderkende in april 2020 dat overheden zelf een kosten-baten analyse moeten maken. Op grond daarvan moeten overheden afwegen of zij
broncode open source willen aanbieden.

De ACM oordeelde dan ook dat handhaving volgens de eis van Bloqzone niet opportuun is en ook niet in het maatschappelijk belang. Tegen dit prioriteringsbesluit ging Bloqzone in bezwaar. De ACM verklaarde dit dus ongegrond.

Omdat open source delen van broncode over het algemeen veel maatschappelijke voordelen heeft, zijn er geen aanwijzingen dat de goede marktwerking in het geding is. Optreden door de ACM is daarom niet in het maatschappelijk belang. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen voor schadelijke gevolgen voor de consumentenwelvaart. Het is niet doeltreffend en doelmatig dat de ACM nader onderzoek doet en eventueel zou optreden tegen de gemeenten in kwestie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X