Nictiz: neem SNOMED goed in gebruik

Nictiz: neem SNOMED goed in gebruik

Eenheid van Taal is belangrijk voor uitwisseling van gezondheidsgegevens. SNOMED, het internationale medisch terminologiestelsel maakt dit mogelijk, maar volgens Nictiz kan de uitrol beter.

Ondanks de erkende waarde van SNOMED, verloopt de implementatie ervan bij Nederlandse zorgaanbieders nog niet optimaal. Stelselbeheerder Nictiz schreef daarom het advies in de vorm van een praktische implementatiestrategie voor het realiseren van goed SNOMED-gebruik. Met dit richtinggevende advies van Nictiz is het veld nu zelf aan zet om SNOMED te implementeren, ondersteund door Nictiz.

Met SNOMED leg je gezondheidsgegevens zodanig vast dat er geen verwarring ontstaat over bijvoorbeeld een ziektebeeld, symptoom of behandeling. Niet voor een mens en niet voor een computer. Zo ontstaat Eenheid van Taal.

Als stelselhouder constateerde het ministerie van VWS na onderzoek in het zorgveld dat de implementatie van SNOMED achterbleef bij de verwachtingen. Nictiz heeft als stelselbeheerder dit advies ontwikkeld dat richting geeft, het ‘hoe’ beschrijft, praktisch is, en uitgaat van een stap-voor-stapaanpak.

Ook bevat het advies tussentijdse evaluaties. Realisatie en implementatie van randvoorwaarden zoals Eenheid van Taal zijn nodig om gezondheidsgegevens optimaal te gebruiken. Daarover zijn in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken gemaakt. Later is daar het IZA-uitvoeringsakkoord aan toegevoegd. Hierin committeren het ministerie van VWS en zorgpartijen zich aan het versnellen van uitwisseling en hergebruik van gezondheidsgegevens.

Samenwerking en belangstelling

Nictiz heeft het veld uitgebreid geraadpleegd en input opgehaald om tot dit advies te komen. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse bijeenkomsten georganiseerd en was er een openbare, schriftelijke consultatie. Daarop kwamen 21 reacties vanuit bijvoorbeeld zorgsectoren, de onderzoekssector (secundair datagebruik) en leveranciers. Ook kwamen er vragen in de Tweede Kamer.

De belangstelling voor het advies herbevestigde enerzijds het belang van SNOMED en anderzijds de verschillen in oplossingen die er per sector zijn om SNOMED in praktijk te gebruiken.

Het advies: stap voor stap

De vraag die in het SNOMED-advies centraal staat is: ‘hoe gaan we samenwerken aan Eenheid van Taal met SNOMED over sectoren heen?’ Nictiz adviseert dat elke sector zelf een transformatieplan opstelt. Dit plan moet een uitwerking zijn van de wijze waarop men de implementatie realiseert. Vragen die men daarin beantwoordt, zijn bijvoorbeeld: wat is er nodig in de sector? Hoe groot is de veranderopgave? Nictiz ondersteunt de sectoren hierbij met kennis over SNOMED en faciliteert de samenwerking.

Gezondheidsgegevens die men wil delen bij overdracht en samenwerking moeten eenduidig worden vastgelegd. Nictiz adviseert om gezamenlijk vanuit het veld te werken aan de eerste stap. aan de eerste gezamenlijke stap, over sectoren heen.

Planning en belangrijke data

SNOMED CT wordt met prioriteit geïmplementeerd in de zorginformatiesystemen en daarmee door het zorgveld in gebruik genomen voor het bereiken van Eenheid van Taal.
Elke sector levert implementatieplannen op uiterlijk een half jaar na de definitieve publicatie van het SNOMED-implementatie-adviesrapport van Nictiz.

De komende periode geeft Nictiz meer informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld op 11 april tijdens de beurs Zorg & ict en op 18 april tijdens het VWS-zorgcongres Perspectief op Standaardisatie en op het congres SNOMED CT in Europe op 22 en 23 mei in Brussel.

Komende zomer is er een startbijeenkomst met het SNOMED-veldteam waarvoor Nictiz de sectoren zal uitnodigen. Speciaal voor leveranciers is er een tactische tafel over SNOMED.

Lees ook: