Paramedische dataverzameling naar passende zorg

data paramedische dataverzameling

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/28/plan-van-aanpak-voor-een-paramedische-dataregistratie

De partijen van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg (2019-2022) hebben gezamenlijk een doelstelling gevormd om toe te werken naar een paramedische dataverzameling.
Belangrijk daarbij is gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring met data verzamelen en registratiesystemen. Om tot een (gezamenlijke) paramedische dataverzameling te
komen is er een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker (BeBright i.s.m. experts van Equalis) heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes en benodigdheden van deze
dataverzameling om een plan van aanpak op te stellen. Door middel van interviews en twee co-creatiesessies zijn de belangrijkste behoeftes met elkaar besproken en bleek dat er
op kennisniveau verschillende fases van ontwikkeling aanwezig waren bij de partijen waar rekening mee gehouden moet worden.
In het traject bleek op meerdere momenten een zeer sterke behoefte aan het concretiseren van de eerste stap. Om die reden is de huidige situatie en de behoeften van de
paramedici en stakeholders centraal gesteld. Het resultaat is dit Plan van Aanpak voor het vervolgtraject om de doelstelling van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg te
behalen.
Het advies kan als volgt worden samengevat (conclusies en aanbevelingen):
• Het uiteindelijk doel – de stip op de horizon, is een gezamenlijke dataverzameling paramedie, met als doelstelling passende zorg. Deze verzameling voorziet in de informatie
behoeften van alle partijen (interne verbeterinformatie voor de deelnemende zorginstellingen; publieke informatie die de patiënt helpt bij het kiezen van zorg; zorginkoop
informatie voor zorgverzekeraars; onderzoeksinformatie voor de (wetenschappelijke) beroepsverenigingen; toezichtinformatie voor de overheid zoals de Inspectie voor de
Gezondheidszorg)
• Omdat er op dit moment paramedie breed nog weinig ervaring is, het vertrouwen in elkaar bij betrokken partijen moet groeien, en het moeilijk is alle toekomstige
consequenties van keuzes te overzien is het advies om het realiseren van dit doel op te delen in stappen, en dat de ontwikkeling op een Agile manier worden aangepakt.
• Door kleine en concrete (eerste) stappen te zetten groeit de ervaring en het vertrouwen van zorgaanbieders onderling en tussen alle betrokken partijen en kunnen er steeds
beter overwogen keuzes worden gemaakt.
• Verschillende mogelijke stappen zijn beschreven in dit Plan van Aanpak, daarin zijn keuzes mogelijk. Partijen zijn vrij om deze keuzes te maken. Zij hoeven hierbij niet bang te
zijn dat keuzes die nu gemaakt worden, de ontwikkelmogelijkheden beperken in de toekomst (dit risico lijkt verwaarloosbaar).
• Een goede eerste stap zou zijn het opzetten van een gezamenlijke organisatie die werkt voor alle beroepsverenigingen en de schaarse kennis en kunde bundelt. Dit Shared
Service Center heeft een aantal concrete eerste taken:
• Alle beroepsverenigingen starten met het verzamelen van data voor leren en verbeteren (eerste doel) ;
• Beroepsbeoefenaren worden ondersteund in het aansluiten bij een dataverzameling door middel van scholing en enthousiasmering;
• Monitoren voortgang beroepsverenigingen en bewaken lange termijn doelstellingen.

Het uiteindelijk doel wordt breed gedragen:
• De stip op de horizon is een gezamenlijke dataverzameling paramedie
• Waarin ruimte is voor de informatie behoeften van alle partijen (interne verbeterinformatie voor de deelnemende zorginstellingen; publieke
informatie die de patiënt helpt bij het kiezen van zorg; zorginkoop informatie voor zorgverzekeraars; onderzoeksinformatie voor de
(wetenschappelijke) beroepsverenigingen; toezichtinformatie voor de overheid zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg)
• Er is een groot verschil in kennis en ervaring bij de verschillende beroepsgroepen op het gebied van registratie voor primair
gebruik, en dataverzameling voor secundair gebruik van data.
• Het is mede door gebrek aan ervaring niet altijd voldoende vertrouwen in elkaar onder betrokken partijen. De afgelopen 2 jaar is
het niet gelukt concrete stappen te maken op weg naar dataverzameling.
• Het is voor beroepsgroepen moeilijk alle toekomstige consequenties van keuzes te overzien.
• Er is grote behoefte aan het zetten van een concrete eerste stap onder alle beroepsgroepen.
Conclusies en aanbevelingen| Stap voor stap naar een gezamenlijke dataverzameling Paramedie
28/03/22 Pagina© 6
• Onze aanbeveling is om het realiseren van de stip op de horizon op te delen in kleinere overzichtelijke stappen.
• Door de ontwikkeling Agile aan te pakken wordt van elke stap geleerd, en het geleerde wordt meegenomen in de volgende fase.
• Hierdoor groeit de ervaring en het vertrouwen van zorgaanbieders onderling en tussen alle betrokken partijen.
• In de eerste stappen is de focus op het opdoen van ervaring en het creëren van vertrouwen bij beroepsbeoefenaren en patiënten.
Dit stimuleert deelname en daarmee waarde van de verzameling. Consequentie is dat in deze eerste fase naar derden alleen
summier informatie kan worden gedeeld.
• Voor vervolgstappen worden steeds afspraken gemaakt over relevantie, registratie en ICT, beheerorganisatie en kennis en
kwaliteiten en het uitbreiden van transparantie.
• Verschillende mogelijke stappen zijn beschreven in dit Plan van Aanpak. Partijen geven aan bang te zijn dat hun keuzes nu bepalend
zijn voor de ontwikkelmogelijkheden in de toekomst, maar dat ze die effecten niet kunnen overzien. BeBright en Equalis geven
echter aan dat partijen hier niet bang voor hoeven te zijn: dit risico is namelijk verwaarloosbaar klein. Elke eerste stap is een goede
eerste stap.
• Een goede eerste stap zou zijn het opzetten van een gezamenlijke organisatie die werkt voor alle beroepsverenigingen en de
schaarse kennis en kunde bundelt. Dit Shared Service Center heeft een aantal concrete eerste taken:
• Alle beroepsverenigingen starten met het verzamelen van data voor secundair gebruik.
• Beroepsbeoefenaren worden ondersteund in het aansluiten bij een dataverzameling door middel van scholing en
enthousiasmering.
• Monitoren voortgang beroepsverenigingen en bewaken lange termijn doelstellingen.
Conclusies en aanbevelingen| Stap voor stap naar een gezamenlijke dataverzameling Paramedie

AmbiLe en doelstelling (bron: StartnoLLe taakgroep digitalisering)
De s\p op de horizon is een paramedische dataregistra\e. Iedere zorgverlener
registreert data op een objec\eve manier. Er is een gezamenlijke infrastructuur
ingericht om te profiteren van schaalvoordelen. Deze infrastructuur exporteert data uit
elektronische pa\ëntendossiers naar een centrale database. Alle data, inclusief
outcome indicatoren, zijn beschikbaar op geaggregeerd landelijk niveau. De data wordt
verzameld om te werken aan het thema ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en de Triple
Aim en worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering en een lerend systeem.
Om tot een paramedisch brede dataregistra\e te komen is het van belang te leren van
de huidige systemen en na te gaan hoe vanuit deze systemen te komen tot een
gezamenlijk gedragen datasysteem waarin beroepsgroep specifieke maar ook
aandoening/doelgroep specifieke data (die door meerdere disciplines gezien worden)
geregistreerd wordt.
Randvoorwaarden resultaat (bron: Startnotitie taakgroep digitalisering)
• Onderzoek naar bestaande vormen van data-verzameling en of deze volstaan
• Randvoorwaarden voor de dataverzameling en database
• Overzicht (op hoofdlijnen) van te verzamelen data en voor wie deze beschikbaar
gesteld gaat worden
• Stappenplan voor transformatie van bestaande databases en voor nieuw aan te
sluiten beroepsgroepen
• Onderscheid tussen wat er minimaal nodig is qua dataverzameling om de gewenste
doelen te behalen, en welke aanvullende opties er zijn om de ideale eindsituatie te
bereiken
• Concreet genoeg om na besluitvorming door partijen geïmplementeerd te worden.

 

Gerelateerde berichten...

X