Financiële oplossingen SAP en Exact kennen eigen deelmarkten

22 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers maakt gebruik van financiële software van SAP. Daarmee is deze aanbieder met een kleine voorsprong op Exact de meest voorkomende financiële oplossing. Exact is vertegenwoordigd op 19 procent van deze locaties. Hoewel deze twee vendoren in totaal dicht bij elkaar liggen, laat het inzoomen op de verschillende deelmarkten juist zien dat het ene marktsegment overwegend SAP inzet en het andere juist Exact. Dit blijkt uit circa 4.500 interviews die Computer Profile de afgelopen 12 maanden voerde met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijven met 50 of meer medewerkers over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

Zo maakt 26 procent van de publieke instellingen gebruik van Exact, versus 15 procent van SAP. Bij multinationals geniet SAP echter duidelijk de voorkeur, bijna de helft van de locaties gebruikt SAP (49 procent) tegenover 8 procent bij Exact. De locaties in het segment 50 tot 250 medewerkers kiezen daarentegen weer overwegend voor Exact-oplossingen (22 procent), waar SAP een kleine 10 procent van de locaties bedient. Het segment waar de verhoudingen het dichtst bij elkaar liggen zijn locaties van bedrijven met 350 tot 2500 medewerkers. Ongeveer 19 procent van deze locaties maakt gebruik van financiële software van SAP, ruim 12 procent van Exact.

Microsoft, Oracle en UNIT4 zijn de vendoren die de top 5 compleet maken. Microsoft wordt gebruikt door bijna één op acht van de locaties. Bij multinationals en locaties van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers ligt dit percentage iets hoger, namelijk op 15 procent. Het gebruik van Microsoft ligt duidelijk lager in het publieksegment. Bij overheids-, onderwijs- en zorginstellingen heeft iets meer dan 5 procent van de locaties een Dynamics-oplossing. Oracle kent haar sterkste segmenten bij multinationals (13 procent) en in de publieke sector (11 procent). UNIT4 heeft de hoogste penetratiegraad, 10 procent, bij bedrijfslocaties uit het segment 250 tot 2.500 medewerkers. Voor locaties van multinationals ligt het gebruik beneden gemiddeld. Bij slechts 4 procent van deze locaties zijn UNIT4-oplossingen te vinden.

Een duidelijke trend voor het gebruik van bedrijfskritische applicaties, dus ook financiële software, is de verschuiving van lokaal geïnstalleerde applicaties naar applicaties die in een datacenter worden gehost. Inmiddels wordt bijna een kwart van de financiële toepassingen in de cloud gehost of in een datacenter van een externe dienstverlener. Ongeveer 38 procent van de financiële toepassingen draait nog steeds op de eigen locatie, een even groot deel draait remote, wat wil zeggen op een andere locatie maar wel binnen de eigen organisatie. Ter vergelijking, in 2012 draaide 46 procent nog lokaal en 43 procent op een andere locatie binnen de eigen organisatie. Ongeveer 9 procent in 2012 werd gehost door een externe dienstverlener en een kleine 2 procent draaide in de cloud.

HR-software Wat betreft het gebruik van HR-software blijkt dat de oplossingen van SAP het meest genoemd worden. Circa 21 procent van de bedrijfsvestingen geeft aan gebruik te maken van SAP-oplossingen. Het SAP-gebruik ligt het hoogst bij Nederlandse locaties van multinationals, bijna de helft. Met het afnemen van de organisatieomvang daalt ook de SAP-penetratie. Bij locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers, de ondergrens van de in kaart gebrachte markt, ligt het gebruik op een kleine 9 procent. Na SAP volgt een cluster van 6 vendoren die relatief kort bij elkaar liggen qua penetratie. RAET voert dit rijtje aan. HR-oplossingen van RAET zijn te vinden bij ongeveer 1 op de 8 bedrijfsvestigingen. RAET kent haar grootste gebruikersgroep in het publieke segment. In dat segment gebruikt bijna 30 procent een RAET-oplossing. Voor de commerciële segmenten ligt dit op maximaal 7 procent. Microsoft HR-oplossingen worden door een kleine 12 procent gebruikt. Hiervan ligt het gebruik in de commerciële markt rond de 14 à 15 procent van de locaties, terwijl dit bij de publieke instellingen maar 5 procent is. Exact, Oracle, AFAS en ADP sluiten de top 7 meest voorkomende HR-toepassingen. Exact komt het meest nadrukkelijk naar voren bij locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers, Oracle bij multinationals en publieke instellingen en AFAS én ADP bij locaties van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers. Maatwerkoplossingen op het gebied van HR zijn in gebruik bij een kleine 7 procent van de bedrijfsvestigingen.

HR is één van de applicatiegebieden waarvoor relatief vaak een oplossing uit de cloud wordt gebruikt. Van de geïnventariseerde HR-oplossingen is een kleine 12 procent een cloudoplossing. Een jaar geleden bedroeg dit nog 9 procent en in 2012 7 procent. Naast het toenemende gebruik van HR uit de cloud neemt ook het uitbesteden van de HR-workload naar een datacenter van een externe dienstverlener de afgelopen jaren aanzienlijk toe. In 2012 draaide 9 procent van de gebruikte HR-oplossingen in een hosted omgeving (datacenter van een externe dienstverlener), in 2013 was dat een kleine 15 procent en momenteel 19 procent.

Hiermee is in de afgelopen twee jaar het percentage HR-oplossingen dat niet binnen de eigen organisatie wordt gedraaid bijna verdubbeld. Deze verschuiving van het intern draaien van de HR-applicatie naar een externe dienstverlener vindt in meer of mindere mate plaats binnen alle marktsegmenten. Het percentage bedrijfsvestigingen dat kiest voor een externe dienstverlener voor de HR-workload is het hoogst bij grotere organisaties. In het segment multinationals gebruikt momenteel 42 procent van de locaties een HR-oplossing die uit de cloud komt of draait in een datacenter van een derde. Bij publieke instellingen ligt dat percentage op 38 procent. Neemt de organisatieomvang af, dan daalt ook het percentage sites die een HR-applicatie gebruiken die bij een derde partij draait. Zo geeft bij medium sized business (50 tot 250 medewerkers) nog één op vijf locaties aan dat er een HR-applicatie wordt gebruikt die buiten de eigen organisatie wordt gedraaid.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...